Yasumoto Akiyoshi SokeLezione di Moto-Ha Yoshin Ryu con Yasumoto Soke a Mel (BL) - 01 Giugno 2014 Lezione di Moto-Ha Yoshin Ryu con Yasumoto Soke a Mel (BL) - 01 Giugno 2014 Lezione di Moto-Ha Yoshin Ryu con Yasumoto Soke a Tagliolo (AL) - 02 Giugno 2014 Lezione di Moto-Ha Yoshin Ryu con Yasumoto Soke a Tagliolo (AL) - 02 Giugno 2014 Lezione di Moto-Ha Yoshin Ryu con Yasumoto Soke a Tagliolo (AL) - 02 Giugno 2014 Lezione di Moto-Ha Yoshin Ryu con Yasumoto Soke presso l'Honbu Dojo - Dalmine (BG) - 06 Giugno 2014 Taikai Moto-Ha Yoshin Ryu con Yasumoto Soke - Dalmine (BG) - 07/08 Giugno 2014 Taikai Moto-Ha Yoshin Ryu con Yasumoto Soke - Dalmine (BG) - 07/08 Giugno 2014 Taikai Moto-Ha Yoshin Ryu con Yasumoto Soke - Dalmine (BG) - 07/08 Giugno 2014 Taikai Moto-Ha Yoshin Ryu con Yasumoto Soke - Dalmine (BG) - 07/08 Giugno 2014 Taikai Moto-Ha Yoshin Ryu con Yasumoto Soke - Dalmine (BG) - 07/08 Giugno 2014

Taikai Moto-Ha Yoshin Ryu - Yasumoto Soke - Italia - 01/08 giugno 2014
close